Usaglašeni uvjeti za nastavak halal certificiranja MI Bajra

Usaglašeni uvjeti za nastavak halal certificiranja MI Bajra

Agencija za certificiranje halal kvalitete i Mesna industrija BAJRA d.o.o. su usaglasili uslove za obnavljanje halal certifikata koji je ovoj kompaniji bio suspendovan zbog nemogućnosti efikasne kontrole halal kvaliteta. Ovoj odluci prethodio je sastanak predstavnika Agencije i MI Bajra d.o.o. na kojem je obavljena detaljna analiza uzroka koji su prethodili raskidanju ugovora.

Na sastanku je zaključeno, da je zbog velikih kadrovskih promjena unutar kompanije MI Bajra doo, došlo do zastoja u provođenju efikasnog internog i eksternog nadzora i kontrole halal kvalitete u klaonici, proizvodnim pogonima i maloprodajnim objektima kompanije. Shodno procedurama za halal certificiranje, Agencija je bila primorana jednostrano raskinuti ugovor sa kompanijom MI Bajra doo Dolac na Lašvi.

Izvršni direktor kompanije MI Bajra doo se prilikom održanog sastanka izjasnio da je svjestan propusta koji su se dogodili i da je kompanija spremna da iste otkloni kako bi ponovo bila u sistemu halal certificiranja i nadzora.

U cilju ponovnog uključenja u sistem halal certificiranja, usaglašene su aktivnosti koje će MI Bajra d.o.o. odmah poduzeti kako bi se u najkraćem roku ispunili zahtjevi Halal standarda i obavio novi audit kojim bi se potvrdilo da je uspostavljena potpuna kontrola halal kvalitete.

Kako ne bi došlo do zabune kod potrošača, kompanija Bajra doo je preuzela obavezu da odmah ukloni kopije halal certifikata iz svojih maloprodajnih radnji.

Prema zahtjevima Halal standarda, Agencija je obavezna izvršiti sveobuhvatnu kontrolu direktno u proizvodnim pogonima MI Bajra doo Ukoliko se prilikom audita utvrdi da MI Bajra doo ispunjava zahtjeve Halal standarda istoj će biti dodijeljen halal certifikat za period od godinu dana. Prema Proceduri certificiranja, Agencija nakon izdavanja halal certifikata vrši najavljene i nenajavljene audite i uzorkovanje sirovina i gotovih proizvoda.