Balkansko udruženje muslimana potrošača

Balkansko udruženje muslimana potrošača

Balkansko udruženje muslimana potrošača (BUMP) je nevladina organizacija registrirana pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine kojoj je cilj zaštita prava potrošača muslimana, te unaprjeđenje i ostvarivanje njihovih zajedničkih interesa.

 

Vizija Balkanskog udruženja muslimana potrošača jeste da postane glas običnih ljudi koji imaju posebne potrošačke potrebe jer drže do svoga svjetonazora.
Naša misija je da promoviramo i radimo na uspostavi društva koje će biti pravednije, zdravije i u kome će se muslimani potrošači osjećati shvaćeno i sigurno.


Društveno historijski kontekst u kome su zadnjih sto godina živjeli muslimani Balkana umnogome je uticao na njihov odnos spram pitanja iz sfere društvenog života izvan džamijskih avlija. Sa dolaskom novih društveno-političkih realnosti otvorio se i prostor da dosta slobodnije muslimani mogu zagovarati svoje interese u različitim životnim situacijama.


Znajući da konzumiranje proizvoda i usluga pretstavlja aktivnost sa kojom se svakodnevno susrećemo, smatrali smo da je neophodno educirati ovu značajnu populaciju potrošača na Balkanu o tome šta to ustvari oni imaju kao ponuđeno i koliko se te robe i usluge mogu uklopiti u sistem vrijednosti koje muslimani potrošači njeguju.
Živimo u potrošačkom društvu gdje profit diktira ponašanja korporativnog sektora, stoga želimo da pomognemo korporacijama koje imaju namjeru da nude svoje usluge na balkanskom tržištu u razumijevanju potreba jednog značajnog segmeta potrošača. Postojanje jednog ovakvog udruženja je neophodno i stoga otkako smo obznanili svoje postojanje stižu nam glasovi podrške iz mnogih balkanskih krajeva.

Ciljevi BUMP su:

 radu na zaštiti prava muslimana potrošača s obzirom na njihove vjerske potrebe i uvjerenja;
 zalaganju za pružanje informacija potrošačima o njihovim obavezama, pravima i pojavama na tržištu;
 brizi o zaštiti pojedinačnih i zajedničkih interesa potrošača;
 pomoći i podršci u informiranju potrošača o sadržaju, kvaliteti, kontroli, sigurnosti i cijenama proizvoda i usluga koji se nalaze ili će se naći na tržištu;
 zalaganju za upoznavanje pootrošača o važnosti standardizacije kvaliteta proizvoda i usluga;
 pomoći i podršci u organiziranju uporednih ispitivanja sadržaja, kvalitete, uticaja na zdravlje i okolinu te cijena proizvoda i usluga u saradnji s nadležnim institucijama i inspekcijskim organima, u skladu sa Zakonom;
 radu na informiranju nadležnih organa o proizvodima i uslugama koji ne odgovaraju propisanim uvjetima u pogledu sigurnosti, sadržaja i kvaliteta;
 pružanje pomoći oštećenom potrošaču u nastupu prema trgovcu;
 radu na aktivnom zagovaranju u implementaciji postojećih i donošenju novih propisa koji se odnose na područje zaštite potrošača, u skladu sa Zakonom;
 organiziranju okruglih stolova, simpozijuma, savjetovanja i debata, u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom;
 saradnji sa istim ili sličnim udruženjima, institucijama vlasti, pravnim licima u zemlji i inostranstvu, u svrhu ostavrivanja djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom;
 razmjeni iskustava sa istim ili sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu, u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom;
 izdavanju knjiga, biltena, letaka, afiša i drugih publikacija, u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruženja u skladu sa Zakonom.

 

Članstvo i predstavništvo potrošača

Članstvo u svijetu modernih tehnologija umnogome dobiva novi smisao. Naša želja je da dopremo putem društvenih mreža do svih pojedinaca koji smatraju oblast kojom se mi bavimo zanimljivom. Također želja nam je da naši članovi i partneri postanu sve nevladine organizacije širom Balkana koje imaju za članstvo muslimane Balkana.
U narednom periodu imaćemo dosta posla u kreiranju kvalitetnih sadržaja koje ćemo plasirati putem našeg webportala koji je u pripremi i koji će biti na dva najčešće korištena jezika balkanskih muslimana, a to su albanski i bosanski jezik.


Statut Udruženja predviđa osnivanje ogranaka u balkanskim državama, no u primarnoj fazi naše aktivnosti će biti koncentrirane na jačanje kapaciteta sjedišta u Sarajevu uz kontinuiranu saradnju i promociju našeg rada gdje god za takvo što postoji plodno tlo.


Svi oni koji imaju interesa i vremena da svojim stručnim ili bilo kojim drugim doprinosom potpomognu naš rad dobro su došli.