Obuka za interne auditore

Proces internog audita halal kvalitete podrazumijeva internu procjenu usklađenosti sistema i procesa u firmi u skladu sa zahtjevima Halal standarda i predstavlja veoma ozbiljan i zahtjevan posao. Da bi se ovaj proces u zainteresiranim firmama obavio na kvalitetan i profesionalan način neophodan je angažman internih auditora halal kvalitete.

Interni auditori halal kvalitete obavljaju slijedeće aktivnosti:
- implementacija zahtjeva Halal standarda u firmi,
- nadzor HrCCP (haram kritičnih tačaka),
- interni audit
- intrnu edukaciju saradnika u firmi.

U skladu s iskazanim potrebama Agencija za certifciranje halal kvalitete iz Tuzle organizira obuku za kandidate koji žele da vrše funkciju internog auditora halal kvalitete. Kandidate za interne auditore halal kvalitete određuje zainteresirana firma a broj kandidata iz jedne firme ovisi od veličine firme i stpena složenosti i rizika proizvodnje. Broj internih auditora u jednoj firmi mora biti toliki da se obezbijedi kvalitetan nadzor HRCCP i provođenje internog audita halal kvalitete.

Obučiti kandidate za samostalno dokazivanje halal proizvoda, procesa i sistema, dokazivanje sljedljivosti i samostalno obavljanje internog audita halal kvalitete.

Obuka za interne auditore halal kvalitete je interaktivnog tipa i traje jedan dan. Plan i program obuke kreira Odjel za edukaciju Agencije za certificiranje halal kvalitete. Predavači su vrhunski stručnjaci iz oblasti šerijata, ekonomije, prehrambene tehnologije, biotehnologije, poljoprivrede, veterine, medicine, menadžmenta, standardizacije...

Uspješno implementiranje zahtjeva Halal standarda u firmi predstavlja potvrdu stečenog i primijenjenog znanja internog auditora halal kvalitete. Kada firma uspješno implementira zahtejve Halal standarda i kada se donese odluka o dodjeli Halal certifikata firmi tada se donosi i odluka o dodjeli certifikata za interne auditor halal kvalitete.

Certifikat za internog auditora halal kvalitete izdaje se na period od 3 godine.