O nama

Agencija za certificiranje halal kvalitete je institucija Islamske zajednice u BiH osnovana 2006. godine sa nadležnostima za halal certificiranje proizvoda i usluga, te edukaciju, savjetovanje i promociju halala. Status samostalnog pravnog lica Agencija je stekla 2007. godine registracijom kod Ministarstva pravde BiH.

U skladu sa odredbama Zakona o slobodi vjera i položaju crkava i vjerskih zajednica, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je jedini i nadležni autoritet za sva islamska pitanja, uključujući i aktivnosti u oblasti halala. Shodno tome, sistem halal certificiranja u Bosni i Hercegovini organizira se u okviru nadležnosti Islamske zajednice koja je osnivač i vlasnik Agencije za certificiranje halal kvalitete, specijalizirane institucije za pitanja halala.

Aktivnosti halal certificiranja Agencija provodi u skladu sa zahtjevima nacionalnog Halal standarda BAS 1049 – Halal hrana, zahtjevi i mjere. Halal standard definira kriterije za implementaciju zahtjeva halal kvalitete, koji su istovjetni za sve kompanije bez obzira na njihovu veličinu ili vrstu proizvodnje. Navedeni kriteriji primarno utvrđuju šta kompanija mora poduzeti kako bi proizvod/usluga mogao dobiti status - HALAL (dozvoljen).

Postupak registracije prvog izdanje ovog standarda kod Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine okončan je 2007. godine. Drugo izdanje ovog standarda koje je usaglašeno sa zahtjevima standarda OIC/SMIIC 1 General guidellines on halal food, registrano je 2010. godine i koristi se kao referentni Halal standard u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama jugoistočne-Evrope. Kada je to primjenjivo, halal certificirani proizvodi se obilježavaju jedinstvenim Halal znakom koji je registriran kod nadležnog autoriteta u Bosni i Hercegovini. Upotrebu Halal znaka odobrava isključivo Agencija za certificiranje halal kvalitete.

Osiguranje halal statusa proizvoda i usluga obuhvata aktivnosti edukacije proizvođača, certifikacijskih provjera, postcertifikacijskih kontrola i laboratorijskih analiza. Odgovarajuće procedure, postupke i uputstva za primjenu i kontrolu halal statusa proizvoda i usluga sadržani su u Šemi certificiranja Halal kvalitete. Ovu Šemu je izradila Agencija u skladu sa odredbama međunarodnih standarda ISO/IEC 17065 i ISO/IEC 17067. Za realizaciju certifikacijskih aktivnosti i nadzor nad kontinuiranom primjenom halala zahtjeva Agencija angažira stručnjake iz oblasti islamskih znanosti, prehrambene tehnologije, veterinarstva, agronomije, farmacije, medicine, ekonomije i drugih. Pouzdanost halal statusa proizvoda dodatno se provjerava laboratorijskim analizama sirovina i gotovih proizvoda koje se obavljaju u suradnji sa ovlaštenim i akreditiranim laboratorijama.

Agencija organizira različite vidove formalnih i neformalnih edukacija o halalu, te organizira posebne seminare za učenike, studente, uposlenike i pripadnike Islamske zajednice, predstavnike industrije i različitih vladinih i nevladinih institucija. Agencija podržava rad organizacija koje se bave promocijom halala, islamskih vrijednosti, prava halal konzumenata te promocijom halal industrije.

Za potrebe konzumenata, javnosti i institucija, Agencija kontinuirano ažurira podatke o halal certificiranim kompanijama i proizvodima i publicira ih na vlastitoj internet stranici, te putem namjenskih aplikacija za mobilne uređaje koje omogućavaju konzumentima stalni pristup podacima o halal proizvodima.

Agencija sarađuje sa vladinim, nevladinim, naučnim, obrazovnim i poslovnim institucijama i pojedincima u BiH, regionu i svijetu, te participira u radu međunarodnih foruma, konferencija, savjetovanja, okruglih stolova i sajmova halal industrije. Na međunarodnom nivou Agencija predstavlja Bosnu i Hercegovinu i aktivno participira u procesu izrade i ujednačavanja međunarodnih propisa o halalu i u oblasti halal standardizacije.