Politika i informacije

Podaci/ Contact Details:

Puni naziv/Full name:  Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini Agencija za certificiranje halal kvalitete
Islamic Community in Bosnia and Herzegovina Agency for Halal Quality Certification
Adresa/address: Turalibegova 73, 75000 Tuzla, BiH
Tel/fax:  00 387 35 258 427
E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. / Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
Direktor/director: Damir Alihodžić, Dr.sc./Ph.D.

 

O Agenciji
Agencija za certificiranje halal kvalitete je institucija čiji je osnivač i jedini vlasnik Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini i po svom ustrojstvu i zakonskoj registraciji je uspostavljena kao islamska institucija. Islamski principi i/li islamska pravila su osnova za utvrđivanje organizacijskih ciljeva i politika Agencije.

Agencija za certificiranje halal kvalitete osnovana 2006. godine sa nadležnostima za halal certificiranje proizvoda i usluga, te edukaciju, savjetovanje i promociju halala. Status samostalnog pravnog lica Agencija je stekla 2007. godine registracijom kod Ministarstva pravde BiH.

Agencija može samostalno odlučiti da potpiše sporazume o saradnji ili uzajamnom priznavanju halal certifikata sa drugim halal certifikacijskim tijelima. Prije potpisivanja ovih dokumenata Agencija će osigurati da druga strana dostavi relevantne dokaze o vlastitom pravnom statusu i standardima koje primjenjuje u svom radu.

U slučaju angažmana izvan Bosne i Hercegovine, Agencija će nastojati da uspostavi kontakt i postigne dogovor o zajedničkom učešću i saradnji sa lokalno registriranom islamskom zajednicom u realizaciji aktivnosti halal certificiranja. Ukoliko se takav dogovor ne postigne, Agencija će svoje poslove samostalno realizirati.

Misija, Vizija i Politika kvaliteta
Misija Agencije je da uspostavi i održava pouzdan sistem halal certificiranja i osiguranja halal statusa proizvoda i usluga.

Biti globalno priznata halal institucija, pouzdan garant potrošačima, partner proizvođačima i drugim zainteresiranim stranama u oblasti halala.

Osnovni principi poslovanja Agencije temelje se na dosljednoj primjeni islamskih principa, zakonskih i standardizacijskih normi, te neovisnosti i nepristrasnosti u realizaciji svojih djelatnosti i potvrđivanju halal statusa certificiranih proizvoda i usluga.

Agencija provodi aktivne politike i mjere kako bi osigurala da njeni uposlenici i saradnici imaju odgovarajuća znanja o islamskim pravilima i propisima o halalu i haramu. S ciljem ostvarenja ovog principa, Agencija organizira različite vidove edukacije u skladu sa unaprijed definiranim programima edukacije, te vodi evidenciju o rezultatima edukacija.

Agencija slijedi i primjenjuje islamske propise koji su utvrđeni izvorima islamskog učenja Kur'anu i Sunnetu, te pravnim rješenjima i fetvama koje utvrđuje nadležni islamski autoritet Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Agencija može primijeniti islamska pravna rješenja onih institucija čiju šerijatsku kompetentnost prihvata i potvrdi Vijeće Muftija.

Prije upotrebe bilo kojeg standarda ili akta Agencije koji određuje način primjene nekog islamskog pitanja, Agencija traži saglasnost Upravnog odbora i, kada je potrebno, konačnu saglasnost Vijeća muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Svako novo pitanje čiji halal status nije jasno definisan u postojećim standardima ili fetvama, Agencija upućuje Vijeću muftija i traži njihovo tumačenje i uputstvo za primjenu.

Agencija je odgovorna za nepristrasno provođenje aktivnosti certifikacije i ne dozvoljava da komercijalni, finansijski ili drugi pritisci utiču na nepristrasnost. Politika halal certificiranja sadrži odredbe o obavezi pružanja usluga u skladu sa principima otvorenosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i povjerljivosti.

Organizacijska struktura
Odlukom o osnivanju i Statutom Agencije utvrđeno je da je Agencija samostalna i u potpunosti odgovorna za realizaciju svojih djelatnosti. Svi uposlenici i saradnici Agencije su odgovorni za očuvanje samostalnosti Agencije kako bi se izgradio i očuvao njen integritet i osiguralo puno povjerenje svih zainteresiranih strana.

Organizacijska struktura Agencije je definisana u Statutu Agencije u kojem su utvrđena ovlaštenja, odgovornosti i principi rada za sve poslove koji su u nadležnosti Agencije. Organizacijska skica pokazuje unutrašnju organizaciju i vezu između Agencije i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Upravljanje ljudskim resursima (HRM)
Agencija zapošljava ili angažuje dovoljan broj osoba za svaku oblast kako bi ispunila kriterije za stručnost i kompetentnost u obavljanju poslova koji se odnose na Šemu certifikacije, primjenjive standarde i druga normativna akta. Zahtjevi za kvalifikacije, kompetencije i radno iskustvo uposlenika i saradnika Agencije zadovoljavaju kriterije važećih propisa i međunarodnih standarda.

Svi uposlenici Agencije i osoblje koje je uključeno u audit i druge aktivnosti halal certificiranja moraju biti muslimani stručno osposobljeni u relevantnim oblastima i posvećeni primjeni islamskih principa, posebno onih koji se odnose na halal. Na svakom organizacijskom nivou, u svim odborima, komisijama i aktivnostima obavezno je prisustvo i aktivno učešće osobe koja posjeduje odgovarajuće kvalifikacije u oblasti islamskih znanosti.

Internim dokumentima i procedurama Agencije definira se način izbora i imenovanja stručnjaka iz oblasti islamskih znanosti u pojedine organe u Agenciji. Kada je potrebno saglasnost za njihovo imenovanje daje i Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini.

U poslovima halal certificiranja Agencija angažira vlastite zaposlenike i vanjske saradnike po ugovorima o povremenom angažmanu. Sve osobe koje Agencija angažira u poslovima certificiranja, bez obzira da li zaposlenici Agencije ili vanjski auditori i tehnički eksperti, moraju potpisati ugovor ili drugi pravno obavezujući dokument kojim će garantovati da će posao obavljati u skladu sa pravilima i procedurama koje je propisala Agencija. Dokumenti o angažmanu moraju sadržavati odredbe o povjerljivosti i nezavisnosti od komercijalnih i drugih interesa, kojima se zahtijeva od vanjskih auditora i vanjskih tehničkih eksperata da obavijeste Agenciju ako su imali ili imaju bilo kakve interesne veze sa klijentom kod kojeg mogu biti angažovani za obavljanje audita. Iste odredbe se primenjuju prilikom angažmana auditora za pitanja šerijata.

Agencija uspostavlja različite mehanizme za upravljanje i kontrolu osoblja. Odgovornost za učinak osoblja uključuje vođenje evidencije o kontroli kompetencija i načina rada osoblja koje koristi za određene vrste poslova, bez obzira na to da li su zaposleni, angažovani na osnovu ugovora ili su zaposleni u tijelu koje sarađuje sa Agencijom.

Agencija uspostavlja različite mehanizme za upravljanje i kontrolu osoblja. Odgovornost za učinak osoblja uključuje vođenje evidencije o kontroli kompetencija i načina rada osoblja koje koristi za određene vrste poslova, bez obzira na to da li su zaposleni, angažovani na osnovu ugovora ili su zaposleni u tijelu koje sarađuje sa Agencijom.

Saradnja, društvena i islamska odgovornost 

Agencija sarađuje sa vladinim, nevladinim, naučnim, obrazovnim i poslovnim institucijama i pojedincima u BiH, regionu i svijetu, te participira u radu međunarodnih foruma, konferencija, savjetovanja, okruglih stolova i sajmova halal industrije. Na međunarodnom nivou Agencija predstavlja Bosnu i Hercegovinu i aktivno participira u procesu izrade i ujednačavanja međunarodnih propisa o halalu i u oblasti halal standardizacije.

 Za potrebe konzumenata, javnosti i institucija, Agencija kontinuirano ažurira podatke o halal certificiranim kompanijama i proizvodima i publicira ih na vlastitoj internet stranici, te putem namjenskih aplikacija za mobilne uređaje koje omogućavaju konzumentima stalni pristup podacima o halal proizvodima. 

Agencija organizira različite vidove formalnih i neformalnih edukacija o halalu, te organizira posebne seminare za učenike, studente, uposlenike i pripadnike Islamske zajednice, predstavnike industrije i različitih vladinih i nevladinih institucija.

Agencija podržava rad organizacija koje se bave promocijom halala, islamskih vrijednosti, prava halal konzumenata te promocijom halal industrije. 

Agencija sarađuje sa brojnim međunarodnim organizacijama u oblasti halal industrije. Pored toga, prihvatamo halal certifikate od vjerodostojnih međunarodnih organizacija za certificiranje halala.


Povjerljivost 

Agencija je odgovorna, putem pravno važećih obligacija, za upravljanje svim informacijama koje dobije ili koje nastanu tokom izvođenja certifikacijskih aktivnosti, izuzev informacija koje je klijent učinio javno dostupnim, ili onda kada postoji saglasnost između Agencije i klijenta (npr. radi odgovaranja na prigovore). Sve ostale informacije se smatraju svojinom i moraju se smatrati povjerljivima. Agencija mora unaprijed informisati klijenta o informacijama koje želi da učini javno dostupnim.

Šema halal certificiranja
Postupak za osiguranje halal statusa proizvoda i usluga uključuje aktivnosti edukacije proizvođača, provjere certifikata, nadzor proizvodnje i laboratorijske analize. Odgovarajuće procedure i smjernice za implementaciju i kontrolu halal proizvoda i usluga sadržane su u Šemi certificiranje Halal kvalitete Ovu šemu Agencija je razvila u skladu sa međunarodnim halal i ISO standardima.
Za provođenje certifikacijskih aktivnosti i nadzor kontinuirane primjene zahtjeva halala, Agencija angažuje stručnjake iz oblasti islamskih nauka, prehrambene tehnologije, veterine, poljoprivrede, farmacije, medicine, ekonomije i drugih oblasti. Pouzdanost halal statusa proizvoda dodatno se provjerava laboratorijskim analizama sirovina i gotovih proizvoda koje se provode u suradnji s ovlaštenim i akreditiranim laboratorijama.

Šema halal certificiranja sastoji se od sljedećih dokumenata i postupaka:
- Poslovnik kvaliteta (QM)
- Upravljanje ljudskim resursima (HRM)
- Procedura certificiranja halal kvalitete (PR-01)
- Procedura ugovaranja (PR-02)
- Vodič za audit Halal kvalitete (PR-03)
- Procedura uzorkovanja i analize (PR-04)
- Procedura za edukaciju (PR-05)
- Procedura supervizije i ocjenjivanja osoblja (PR-06)
- Pravilnik o Halal certifikatima (PR-07)
- Pravilnik o Halal znaku (PR-08)
- Procedura upravljanja dokumentima (PR-09)
- Procedura upravljanja zapisima (PR-10)
- Procedura za izmjenu QM dokumenata (PR-11)
- Procedura internog audita (PR-12)
- Procedura za ocjenu upravljanja (PR-13)
- Procedura korektivnih i preventivnih aktivnosti (PR-14)
- Upravljanje neusklađenostima (PR-15)
- Rješavanje prigovora i žalbi (PR-16)
- Procedura priznavanja certifikacijskih tijela (PR-17)
- Procedura korištenja EIAC-ovog Halal akreditacijskog znaka (PR-18)
- Lista dokumenata Šeme certificiranje Halal kvalitete (LS-00)

Procedura halal certificiranja uključuje sljedeće faze:
Klijent šalje popunjeni prijavni Obrazac za halal certificiranje uz:
- Listu proizvoda,
- Listu svih sastojaka sa njihovim halal statusom.

a) Agencija vrši obradu Obrasca za halal certificiranje kako bi se utvrdilo da:
 - Klijent može ispuniti zahtjeve Halal standarda,
 - Agencija može obaviti halal certificiranja navedene djelatnosti
b) Agencija i klijent potpisuju ugovor o halal certificiranju koji obuhvata jedan ciklus certifikacije
c) Agencija vrši audit prve faze
d) Klijent organizira interni audit kojim provjerava implementaciju zahtjeve Halal standarda.
e) Agencija vrši certifikacijski audit (audit druge faze).
f) Komisija za verifikaciju pregledava cjelokupnu dokumentaciju i izvještaj audit tima, te predlaže izdavanje Halal certifikata.
g) Nakon što se utvrdi da je Klijent ispunio zahtjeve Halal standarda, Agencija će uručiti klijentu halal certifikat u periodu od jedne (1) godine. Kao sastavni dio halal certifikata definira se lista halal certificiranih proizvoda (OB-01-2).
h) Agencija vrši monitoring i kontrolu pogona halal certificiranog klijenta

OBAVEZE U POSTUPKU CERTIFIKATCIJE
Agencija u toku postupka certificiranja ima obavezu da:

1. Upozna Klijenta sa procedurama koje provodi i obezbijedi obrasce potrebne za dokumentiranje poslova certificiranja,
2. izradi Plan audita koji će sadržavati predviđenu dinamiku i obim poslova koji će biti obavljeni u procesu certificiranja,
3. završi proces certifikacije u predviđenom roku,
4. obezbijedi zaštitu svih podataka i informacija koje Klijent označi povjerljivim.

Klijent u toku postupka certificiranja ima obavezu da:
1. izmiri sve obaveze prema Agenciji nastale po osnovu ovog Ugovora,
2. obezbijedi i dostavi Agenciji svu dokumentaciju potrebnu za početak certificiranja,
3. odredi i imenuje osobe koje će raditi poslove internog audita i obezbijedi im uslove za pohađanje obuke koju organizira Agencija,
4. obezbijedi uvjete auditorima Agencije za provođenje audita,
5. omogući uvid auditorima Agencije u dokumentaciju neophodnu za usklađivanje proizvodnog procesa sa zahtjevima halal standarda, od ulaza sirovine do izlaska gotovih proizvoda,
6. pridržava se svih uputstava za uvođenje halal kvalitete koji su definisani u Halal standardu i drugim aktima Agencije,
7. ima u svom vlasništvu minimalno jedan originalan primjerak posljednjeg izdanja Halal standarda BAS 1049, izdatog od Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine,

Nakon dodjeljivanja certifikata Klijentu Agencija ima pravo i obavezu da:
1. vrši provjeru i nadzor nad primjene zahtjeva Halal standarda Klijenta kroz najavljene ili nenajavljene audite i uzorkovanje njegovih certificiranih proizvoda sa tržišta,
2. upozori Klijenta ukoliko primijeti bilo kakva odstupanja od ugovorenih obaveza,
3. istraži prigovor kupaca i drugih zainteresiranih lica koji se odnose na certificirani proizvod,
4. donese odluku o suspenziji i/li trajnom oduzimanju certifikata i zabrani daljeg isticanje Halal znaka na svojim proizvodima ukoliko Klijent prekrši ugovorene obaveze, odredbe Halal standarda i Procedure certificiranja halal kvalitete,
5. javno istakne i obznani da je Klijent dobio certifikat i da su njegovi proizvodi halal,
6. Klijenta blagovremeno obavijesti o novim zahtjevima i promjenama u vezi sa halal proizvodnjom.

Klijent nakon dobijanja certifikata ima pravo i obavezu da:
a) primjenjuje i poštuje sve odredbe Halal standarda i drugih akata Agencije sa čijim je sadržajima Klijent unaprijed upoznat,
b) pridržava se svih zahtjevima propisanih u šemi certificiranja a koji se odnose na upotrebu Znaka halal kvalitete i informacija vezane za proizvode.
c) kad se upućuje na certifikaciju određenog proizvoda u medijima, klijent to čini u skladu sa zahtjevima Agencije ili kako je navedeno u šemi certificiranja
d) ne koristi certifikaciju svojih proizvoda na način da izazove neprovjerenje konzumenata i javnosti prema Agenciji, ne daje izjave koje se odnose na certfikaciju njegovih proizvoda, a za koje Agencija smatra da bi moglo konzumente i kupce dovesti do zablude.
e) ako klijent drugima dostavi kopije certifikacijskih dokumenata, dokumenti se moraju reproducirati u cijelosti ili onako kako je to određeno u šemi certifikacije Agencije.
f) obavijesti Agenciju bez odlaganja o promjenama koje mogu negativno uticati na sposobnost da se ispune zahtjevi Halal standarda. Primjeri promjena mogu biti: pravni, komercijalni, organizacijski status ili vlasništvo, organizacija i upravljanje (npr. ključni menadžment, donositelji odluka ili tehničko osoblje), modifikacija proizvoda ili metode proizvodnje, adrese i mjesta proizvodnje, velike promjene u kvaliteti
g) prestane sa korištenjem ili upućivanjem na halal certifikaciju nakon obustave, povlačenja ili isteka certifikata.

Odgovornost za islamske principe
Agencija je institucija čiji je osnivač i jedini vlasnik Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini i po svom ustrojstvu i zakonskoj registraciji je uspostavljena kao islamska institucija. Islamski principi i/li islamska pravila su osnova za utvrđivanje organizacijskih ciljeva i politika Agencije.

Svi uposlenici Agencije i osoblje koje je uključeno u audit i druge aktivnosti halal certificiranja moraju biti muslimani stručno osposobljeni u relevantnim oblastima i posvećeni primjeni islamskih principa, posebno onih koji se odnose na halal. Na svakom organizacijskom nivou, u svim odborima, komisijama i aktivnostima obavezno je prisustvo i aktivno učešće osobe koja posjeduje odgovarajuće kvalifikacije u oblasti islamskih znanosti.

Nepristrasnost
Agencija je odgovorna za nepristrasno provođenje aktivnosti certifikacije i ne dozvoljava da komercijalni, finansijski ili drugi pritisci utiču na nepristrasnost. Politika halal certificiranja sadrži odredbe o obavezi pružanja usluga u skladu sa principima otvorenosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i povjerljivosti. Ovaj dokument usvaja Upravni odbor Agencije.

Organizacijska struktura Agencije uspostavlja se na način da se osiguraju uvjeti za provedbu principa nepristrasnosti. Komitet za nepristranost je ovlašten da obavi analizu aktivnosti organizacijskih dijelova Agencije i pojedinaca koji su uključeni u aktivnosti Agencije i utvrdi postojanje rizika po nepristranost koji može proisteći iz njihovog djelovanja. Kada god se utvrdi moguće narušavanje principa nepristrasnosti Agencija će poduzeti odgovarajuće mjere.

Osoblje Agencije je slobodno od komercijalnih, financijskih i drugih pritisaka koji mogu utjecati na njihove odluke. Naknade za osoblje nisu direktno povezane sa rezultatima usluga koje pružaju pojedinačnim klijentima. 

Osoblje Agencije, uključujući vanjske saradnike, članove odbora i komisija, koje može imati utjecaj na aktivnosti certificiranja, mora se pridržavati principa nepristrasnosti. Kada se utvrdi da aktivnosti osoblja, tijela ili organizacija povezanih sa Agencijom predstavljaju rizik za nepristrasnost, Agencija će poduzeti mjere za očuvanje vlastite nepristrasnosti. 

Aktivnosti ocjenjivanja usklađenosti za koje akreditacijski standardi nisu jasno utvrdili obavezu primjene principa nepristrasnosti, ne moraju se dostavljati na ocjenu Komitetu za nepristrasnost. 

Komisija za Halal certificiranje
Komisija za Halal certificiranje ima najmanje tri člana koje imenuje Upravni odbor Agencije. Najmanje jedan član Komije je ekspert za Islamska pitanja. Članovi Komisije za Halal certificiranje potpisuju Ugovor sa Agencijom koji opisuje njihove aktivnosti, uključujući zakonske odredbe i odgovornosti za primjenu pravila Agencije.

Članovi Komisije su odgovorni da odluke donose samostalno, nezavisno of materijalnog i finansijskog interesa koji može negativno utjecati na njihovo odlučivanje. Sastanke Komisije organizuje Agencija, prioritetno u prostorijama Agencije ili na drugoj lokaciji koja je pogodnija za većinu članova Komisije, uvažavajući uvjete za putovanje i druge praktične razloge. Prostor u kojem zasijeda Komisija treba biti opremljen tako da omogući adekvatne uvjete za rad.

Članovi Komisije moraju imati opća znanja o zahtjevima Halala, primjenjivim standardima, procedurama i relevantnim državnim propisima. Kompetencije i kvalifikacije članova Komisije definirane su u dokumentima Upravljanje ljudskim resursima (HRM), a trebaju ispunjavati ili poznavati najmanje:

a) Islamska pravila koja se odnose na Halal certificiranje,
b) Zahtjeve Halal standarda, procedure i interne odredbe Agencije,
c) Klasifikacija neusklađenosti i nivo rizika u odnosu na zahtjeve Halala,
d) Određivanje odgovarajućih korektivnih mjera,
e) Pregled i odlučivanje o korektivnim aktivnostima koje su poduzete radi eliminacije neusklađenosti.

Lista članova Komisije 

 Ime i prezime/Name and surname Kvalifikacije/Qualification 
 Dr. Osman ef. Kozlić Doktor šerijatskog prava 
PhD of Shariah science
 Dr. Sc Midhat Jašić Doktor prehrambene tehnologije i nutricionizma 
PhD of food Technology and nutrition
 Mr. Amir Sakić dipl. fil. Diplomirani filolog 
The professor of philology
Dr. Sc. Ahmed Hatunić Doktor islamskih nauka
PhD of Shariah science 
Dr. Sc. Mirsad Arnautalić Doktor islamskih nauka 
PhD of Shariah science
Dr. Sc. Damir Alihodžić Doktor prehrambene tehnologije  
PhD of Food Technology
MA. Sc. Faruk Mulabdić Magistar veterinarskih nauka 
Master of veterinary science
Mr. Adis Islamović, dr. vet. Med. Specijalista veterinarske medicine 
Specialist of veterinary medicine
Dr. Sc. Miralem Smajić Doktor farmaceutske industrije 
PhD of pharmacy
Mrs. Dr. Sc. Remzija Cvrk, dipl. Ing. Doktor prehrambene tehnologije 
PhD of food technology - Specialization for oils and fats
Mrs. Vildana Džafić, dipl. ecc. Diplomirani ekonomista 
Economist; Education for halal cosmetics
Mr. Valdet Peštalić Konsultatnt za mala i srednja preduzeća 
Consultant for small and medium enterprises
Dr. Sc. Benjamin Muhamedbegović, dipl. ing. Doktor prehrambene tehnologije 
PhD of food technology

 

Komitet za nepristrasnost
Komitet za zaštitu nepristrasnosti je sastavljen od predstavnika različitih zainteresiranih strana kako bi se osigurala jednaka i pravična zastupljenost i osigurala mogućnost razmatranja svih pitanja koja mogu utjecati na nepristrasnost i povjerenje u pružene usluge. Komitet je ovlašten da provjeri eventualno postojanje sukoba interesa, procijeni rizike, te usvoji i provede potrebne mjere.

Komitet za očuvanje nepristrasnosti ima pravo zatražiti pristup svim informacijama u vlasništvu Agencije za koje su utvrdi da su relevantne za ocjenu nepristrasnosti. Međutim, one aktivnosti Agencije za koje referentni standardi ne zahtijevaju ocjenu ili provjeru nepristrasnosti, ne mogu biti predmet razmatranja Komiteta za očuvanje nepristrasnosti. 

Islamska zajednica, koja je islamski autoritet u Bosni i Hercegovini, na zahtjev Agencije imenuje svog predstavnika u Komitet za očuvanje nepristrasnosti, sa zadatkom da vodi računa o svim situacijama vezanim za različit nivo poznavanja, primjene i razumijevanja islamskih pitanja, a koje mogu utjecati na nepristrasnost. Imenovani predstavnik treba da ima fakultetsko obrazovanje u oblasti islamskih nauka. 


Lista članova Komisije za nepristrasnost i Komisije za prigovore i žalbe

Ime i prezime/ Name and surname

Kvalifikacije/Qualification

Kompetencije/Competence*

Ahmed-ef. Huskanović

hafiz Fakultet Islamskih nauka/ Faculty of Islamic Sciences

Ekspert za islamska pitanja/Islamic Affairs expert

Vedad Halilović

Master’s Degree, International Business/Trade/Commerce

Tehnički ekspert/Tehnical expert

Azra Sinanović

Faculty of Veterinary Medicine Dr. of Veterinary Medicine

 

Prigovori i žalbe vlasniku šeme 

Žalbe protiv odluka Agencije te pritužbe na rad osoblja ili organa Agencije treba u prvom stupnju uputiti Agenciji. Agencija ima dokumentovani proces za primanje, vrednovanje i donošenje odluke o prigovorima i žalbama, koji je sadržan u dokumentu Rješavanje prigovora i žalbi (PR-16). Agencija evidentira i prati prigovore i žalbe, kao i mjere koje su poduzete da se one riješe. Prigovori i žalbe mogu se uputiti putem telefona: 00 387 35 258 427 i/ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. / Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.